If: Intervallfasten Tracker Du hast Fragen? Impressum

Algemene voorwaarden

1. Algemeen, Contractpartner, Toepassingsgebied

1.1. 5W Verlag GmbH, August-Bebel-Str. 27, D-14482 Potsdam, Duitsland (hierna te noemen "Dienstverlener" of "wij") is de exploitant van dit internetplatform of mobiele toepassing (hierna te noemen "Applicatie") met de naam "Intermitterend Vasten".

1.2. Het sluiten van het gebruikscontract in verband met het gebruik van de diensten, inhoud en informatie (hierna gezamenlijk "Inhoud" genoemd) is uitsluitend gebaseerd op deze algemene handelsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) (naast eventuele afzonderlijk geïdentificeerde contractuele componenten). Bovendien zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle diensten waarvan een gebruiker gebruik maakt via het internetplatform of mobiele toepassing.

1.3. Door de registratie en het sluiten van het bijbehorende gebruikscontract aanvaardt de gebruiker (hierna "u" genoemd) de geldigheid en toepasselijkheid van deze AV.

1.4. Het sluiten van een gebruiksovereenkomst en het gebruik van de diensten zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen van volwassen leeftijd en onbeperkte rechtsbevoegdheid.

2. Inhoud, diensten, prijzen, sluiting van het contract

2.1. De applicatie biedt u betaalde inhoud (hierna "inhoud" genoemd) over de onderwerpen gezondheid, voeding, fitness, sport en zelfmotivatie. Inhoud bestaat bijvoorbeeld uit trainings- en voedingsplannen, trainingsvideo's als stream, recepten, de sociale uitwisseling met andere gebruikers (bijvoorbeeld recepten en persoonlijke successen met andere gebruikers delen en bekijken), persoonlijke successen documenteren.

2.2. De applicatie is over het algemeen onderworpen aan een vergoeding en de inhoud ervan kan alleen door u worden gebruikt na registratie en betaling van een vergoeding. U wordt voor het sluiten van het contract duidelijk op de hoogte gebracht van deze verplichting tot betaling van de kosten en ook van de prijzen.

2.3. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling om de inhoud te gebruiken.

2.4. De acceptatie van uw bestelling door ons vindt plaats via een geautomatiseerde e-mail. Zodra u van ons een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen, is het gebruikscontract afgesloten en kunt u gebruik maken van de inhoud.

2.5. Door het gebruikscontract krijgt u onbeperkt toegang tot de inhoud van het onderdeel "intervalvasten" (hierna "gebruiksperiode"). Onbeperkte tijd betekent dat u het programma kunt gebruiken zolang het bestaat. Mochten wij moeten besluiten om het programma te beëindigen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U heeft dan de mogelijkheid om het programma nog 6 maanden na de datum van de kennisgeving te gebruiken, voordat het definitief wordt stopgezet. Tijdens de gebruiksperiode wordt de inhoud geleidelijk vrijgegeven, maar altijd op zo'n manier dat u het programma dagelijks kunt gebruiken. Het begin van de gebruiksperiode, d.w.z. de startdatum, kan vrij worden ingesteld en ook worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de startdatum op zijn vroegst op twee dagen in de toekomst kan worden ingesteld vanwege de technische processen en niet met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. D.w.z. als u uw startdatum "vandaag" instelt, kunt u deze op zijn vroegst instellen op "overmorgen", omdat de technische processen twee dagen aanlooptijd vereisen. De basisinhoud die u nodig heeft om het programma voor te bereiden is ook beschikbaar voor de startdatum.

2.6. De opname en activering in de "Intermitterend Vasten Facebookgroep" maakt over het algemeen geen deel uit van de aangeboden diensten. Deze zijn naar ons eigen goeddunken, maar worden meestal uitgevoerd, tenzij er goede redenen (bijv. wangedrag, schending van forumregels, valse feitelijke beweringen, beledigende verklaringen) tegen zijn.

3. Registratie, gebruikersaccount, gevolgen van onjuiste registratie of gebruik

3.1. Om de inhoud te kunnen gebruiken, moet u zich bij ons registreren.

3.2. Alle informatie die nodig is voor de registratie moet volledig, waarheidsgetrouw en correct zijn en up-to-date worden gehouden (bijv. na verhuizing of naamswijziging). Als u onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, behouden wij ons het recht voor om u uit te sluiten van het gebruik van de inhoud. Houdt u er alstublieft rekening mee dat als u zich eenmaal geregistreerd heeft, u uw e-mailadres niet meer kunt wijzigen. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen nodig zijn, hebben wij het recht om van u het bewijs te eisen dat u het door u ingevoerde e-mailadres niet meer op uw naam staat en dat het nieuwe e-mailadres ook daadwerkelijk op uw naam staat en door u wordt gebruikt.

3.3. Bij de registratie bepaalt u uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet door u geheim worden gehouden. De inhoud en uw bij de registratie geopende gebruikersaccount mogen alleen door uzelf worden gebruikt. Ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount in dergelijke verdachte gevallen moet onmiddellijk aan ons worden gemeld.

3.4. Wij verzamelen, verwerken, bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens in het kader van uw registratie voor de uitvoering van de overeenkomst. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

4. Reikwijdte van het gebruik en wettelijke voorbehouden van de door de aanbieder aangeboden inhoud

4.1. Alle rechten op de inhoud die aan u wordt aangeboden in het kader van het gebruik (bijv. opleidings- en voedingsplannen, foto's, video's, video's, artikelen, recepten) zijn ons exclusieve eigendom, tenzij hieronder anders geregeld. Dit geldt in het bijzonder voor de gebruiks- en exploitatierechten.

4.2. U hebt het recht om de online aangeboden inhoud, uitsluitend voor privédoeleinden, te gebruiken tijdens de contractperiode. Het is niet toegestaan om de inhoud te downloaden (behalve voor kortstondige opslag in het geheugen van uw computer terwijl u online bent).

4.3. Het doorgeven van de inhoud aan derden is niet toegestaan. Dit betekent in het bijzonder dat het niet is toegestaan om de inhoud op het internet te publiceren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, door te geven aan derden of aan derden aan te bieden. Uw gebruikersaccount mag alleen door u persoonlijk worden gebruikt en niet door derden. Een overdracht van het gebruikersaccount aan derden is niet mogelijk.

4.4. Het is ook verboden om handelsmerken, auteursrechtvermeldingen, handelsimago, of andere eigendomsvermeldingen in de gedownloade inhoud te verwijderen of te wijzigen.

5. Gebruik van en rechten op inhoud die door u of andere gebruikers wordt aangeboden, verboden inhoud

5.1. Onze applicatie biedt u en andere gebruikers de mogelijkheid om hun eigen inhoud te creëren, te uploaden en te publiceren (bijv. opmerkingen, berichten, getuigenissen, tips, foto's, video's). Tijdens de registratie of bij het aanmaken van uw profiel heeft u de mogelijkheid om te beslissen of en welke gegevens en inhoud u wilt delen met andere gebruikers in het kader van de applicatie. U kunt deze keuze later in uw profiel wijzigen en de zichtbaarheid van de inhoud uitbreiden of beperken.

5.2. De betreffende gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de door de gebruiker verstrekte inhoud. Het wordt niet door ons gecontroleerd (behalve in het geval van klachten van andere gebruikers en controles naar eigen goeddunken) op juistheid en waarheidsgetrouwheid. Houdt er daarom rekening mee dat wij geen inhoud van u of van andere gebruikers overnemen en dat dergelijke inhoud niet aan ons kan worden toegeschreven, tenzij wij dit uitdrukkelijk verklaren.

5.3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor het misbruik van de door u gepubliceerde informatie in het kader van de applicatie door derden. Wij raden u daarom aan zich te gedragen zoals u zich in een openbare ruimte zou gedragen en alleen informatie over uzelf openbaar te maken die u aan het publiek bekend zou maken.

5.4. Het is elke gebruiker, dus ook u, verboden om de inhoud van andere gebruikers zonder toestemming (d.w.z. zonder hun uitdrukkelijke toestemming) buiten de door ons aangeboden applicatie te gebruiken. Het is elke gebruiker, dus ook uzelf, verboden dergelijke inhoud zonder toestemming op het internet te publiceren of op enige andere wijze toegankelijk te maken voor derden, door te geven aan derden of aan derden aan te bieden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het ongeoorloofd doorgeven en gebruiken van de inhoud die door andere gebruikers in het kader van de applicatie (met name artikelen, foto's en video's) wordt verstrekt, kan leiden tot schadeclaims en schadeclaims voor pijn en lijden van deze gebruikers tegen u. Houdt er rekening mee dat wij hier geen invloed op hebben.

5.5. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden, ontheft u ons op eerste verzoek van alle claims van derden die tegen ons worden ingediend in verband met de door u geplaatste inhoud (in het bijzonder van claims wegens schending van auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten). Dit geldt alleen als u verantwoordelijk bent voor het letsel. Wij hebben het recht om zelf passende maatregelen te nemen om ons te verdedigen tegen aanspraken van derden. De vergoeding omvat ook de vergoeding van de kosten die wij hebben gemaakt in verband met de noodzakelijke gerechtelijke vervolgingen/verdediging.

5.9. Het verstrekken van de volgende inhoud is voor elke gebruiker verboden:

5.10. In geval van contractbreuk of ongeoorloofde bekendmaking of verstrekking van inhoud door u in strijd met het contract of de wet, hebben wij het recht om u uit te sluiten van het gebruik van de applicatie en om uw gebruikersaccount te verwijderen, voor zover daar een belangrijke reden voor is, wat ons het recht geeft om het gebruikerscontract zonder opzegtermijn te beëindigen.

6. Gezondheidstoestand van de gebruiker, zwangere vrouwen, geen medische inhoud

6.1. De voorwaarde voor het gebruik van de door ons geleverde inhoud is een goede algemene gezondheidstoestand. Vooral bij hart- en vaatziekten, long-, ruggenmerg- of gewrichtsaandoeningen, houdingsstoornissen, maar ook andere gezondheidsbeperkingen zoals diabetes, allergieën, voedselintoleranties, etc., raden wij u aan een arts te raadplegen voordat u de inhoud gebruikt. Hetzelfde geldt voor zwangeren.

6.2. De door ons verstrekte inhoud vervangt geen enkele medische keuring of behandeling en vormt geen enkele medische raadpleging.

6.3. Het gebruik van de inhoud vindt plaats onder medische aspecten in principe op eigen risico.

7. Herroepingsinstructie, herroepingsrecht, uitsluiting van het herroepingsrecht

7.1. Als u een consument bent (d.w.z. een natuurlijk persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), hebt u recht op herroeping overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7.2. Voor het herroepingsrecht zijn de volgende bepalingen van toepassing

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren, 5W Verlag GmbH, August-Bebel-Str. 27, D-14482 Potsdam, e-mail: support@intervall-fasten.com, over uw besluit tot opzegging van dit contract door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldopzeggingsformulier, dat niet verplicht is. U kunt ook het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch invullen en indienen op onze website www.intervall-fasten.com Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Aangezien de gebruiksovereenkomst betrekking heeft op de levering van online ter beschikking gestelde digitale inhoud, vervalt uw herroepingsrecht (ook vóór het verstrijken van de bezwaartermijn), wanneer u ons hebt verzocht om reeds tijdens de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst (d.w.z. met de levering van diensten en inhoud) te beginnen en u ons hebt bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest door in te stemmen met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

- Einde van de herroepingsinstructie-

Herroepingsformulier:

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan alstublieft het onderstaande formulier in.

Ik/wij (*) verklaar hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*) / contract voor de levering van de volgende dienst (*) herroepen,
Besteld op (*)/ontvangen op (*),
Naam van de consument(en),
Adres van de consument(en),
E-mailadres van de consument(en) die voor registratie worden gebruikt,
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden),
Datum

___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

7.3. Houdt er rekening mee dat uw recht op herroeping (ook voor het verstrijken van de bezwaartermijn) vervalt als u ons al tijdens de herroepingstermijn hebt verzocht om met de uitvoering van het contract (d.w.z. het leveren van de diensten en de inhoud) te beginnen en u ons hebt bevestigd dat u hiervan op de hoogte bent (bijv. door het aankruisen van het betreffende vakje) en dat u uw recht op herroeping verliest door in te stemmen met de aanvang van de uitvoering van het gebruikscontract.

8. Aansprakelijkheid van de aanbieder

8.1. Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schadevergoeding of vergoeding van nutteloze kosten.

8.2. In andere gevallen - tenzij anders bepaald in 8.3. - zijn wij alleen aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan u als klant regelmatig kunt vertrouwen (de zogenaamde kardinale verplichting), beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid met inachtneming van het bepaalde in 8.3 uitgesloten.

8.3. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

9. Termijn, beëindiging

9.1. Het gebruikscontract is gesloten en begint op het moment dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en u een bevestigingse-mail heeft ontvangen. Wij beginnen met de uitvoering van het gebruikscontract en de terbeschikkingstelling van de inhoud op het moment van het sluiten van het contract. Met de levering van de dagelijkse inhoud beginnen we op het moment dat u er zeker van kunt zijn volgens. Nummer 2.5.

9.2. Het gebruikscontract is in principe voor onbepaalde tijd en geldt voor onbepaalde tijd.

9.3. Tijdens de gebruiksperiode is een gewone opzegging voor ons principieel uitgesloten. Wij behouden ons echter het recht voor om het programma te stoppen als wij het definitief beëindigen. In dit geval informeren wij u per e-mail en geven wij u de mogelijkheid om het programma te gebruiken gedurende de laatste 6 maanden (zie ook paragraaf 2.5.).

10. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

10.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien u de bestelling als consument heeft geplaatst en u op het moment van uw bestelling uw gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land onverlet door de rechtskeuze in de eerste zin.

10.2. Als u een handelaar bent en uw statutaire zetel in Duitsland heeft op het moment van bestellen, is de exclusieve jurisdictie de statutaire zetel van de aanbieder in Berlijn. Voor het overige zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de lokale en internationale rechtsmacht.

11. Slotbepalingen, verwijzing naar de tekst van het contract

11.1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

11.2. In het kader van het sluiten van het contract slaan wij niet automatisch de tekst van het contract op. U bent daarom verplicht om de contracttekst die geldig is op het moment van het sluiten van het contract en toegankelijk is op onze website op te slaan op uw harde schijf of op een andere manier te archiveren. In het bijzonder raden wij u aan om de contracttekst af te drukken of op te slaan als onderdeel van uw bestelling.

Verklaring betreffende de informatieplicht

(Privacybeleid)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contacteer ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens door ons gedurende zes maanden bewaard voor de verwerking van uw aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding, evenals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het creditcardnummer van de koper, door de webwinkelier worden opgeslagen in het kader van cookies om het aankoopproces te vereenvoudigen en voor latere contractafhandeling.
Daarnaast worden de volgende gegevens ook door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract: Startdatum. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/betalingsdienstaanbieders ten behoeve van de afboeking van de koopprijs, aan de door ons met de levering van de goederen belaste transportonderneming/verzendonderneming en aan onze belastingadviseur om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.
De door ons opgeslagen gegevens worden na onderbreking van het aankoopproces gewist. Indien een overeenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het einde van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).

De gegevens: de naam, het adres, de gekochte goederen en de datum van aankoop worden opgeslagen tot na het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar).  De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 Para. 3 TKG en Art. 6 Paragraaf 6. 1 lit a (toestemming) en/of lit b (nodig voor de uitvoering van het contract) van de AVG.

Apple Health Kit

We gebruiken het HealthKit-raamwerk van Apple (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten, "Apple"), dat een centrale locatie biedt voor gezondheids- en fitnessgegevens op de iPhone en Apple Watch, en dat met uitdrukkelijke toestemming apps in staat stelt te communiceren met de HealthKit Store om toegang te krijgen tot deze informatie en deze te delen. Met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij uw gezondheidsgegevens (gewicht, lichaamsgrootte, leeftijd, lengte, indien van toepassing) die u via het HealthKit-kader hebt verkregen, om uw vastenactiviteiten op te volgen en weer te geven. Als u het HealthKit-raamwerk in de instellingen van uw iPhone inschakelt, kan Intermittent Fast, met uw toestemming, de gezondheidsinformatie (gewicht, lichaamsgrootte, leeftijd, lengte) naar Apple sturen, zodat u uw vastenactiviteiten kunt volgen en bekijken. Het HealthKit-raamwerk kan worden toegevoegd aan nieuwe data-attributen die in het product in kaart worden gebracht, en daar moet u akkoord mee gaan. U kunt te allen tijde voorkomen dat Apple toegang krijgt tot uw gegevens en deze niet kan delen door de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen. Meer informatie over de HealthKit vindt u hier: https://developer.apple.com/documentation/healthkit.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u over de instelling van cookies informeert en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de provider en daar opgeslagen.
U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.
Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de ordergegevens.
Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd [bijv. door de laatste 8 bits te verwijderen]. Dit betekent dat alleen een ruwe lokalisatie mogelijk is.
De relatie met de web analytics provider is gebaseerd op standaard contractbepalingen.
De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van § 96 Para. 3 TKG en Art. 6 Paragraaf 6. 1 lit a (toestemming) en/of f (rechtmatig belang) van AVG.
Onze zorg in de zin van de AVG (gerechtvaardigde interesse) is de verbetering van ons aanbod en onze webuitstraling. Omdat de privacy van onze gebruikers belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.
De gebruikersgegevens worden ten minste 26 maanden bewaard.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief via onze website of app. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
Om u gerichte informatie te verstrekken, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig verstrekte informatie over interesses, verjaardag, geslacht, lengte, motivatie, gewicht, postcode, adres.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Klik op de link "Uitschrijven" onderaan de e-mail. Wij zullen uw gegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens

5W Verlag GmbH
August-Bebel-Str. 27
14482 Potsdam
E-mail: info@5w-verlag.de
Telefoon: +49 331 / 704 356 86

Stand: December 2018